ΦΟΡΕΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

■ «ΓΟΥΝΑΡΗΣ Ν. – ΚΟΝΤΟΣ Κ. Ο.Ε.» (ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε.) (Συντονιστής)
www.homeotech.gr
■ «Φ. ΦΑΣΟΥΛΑΣ – Ν. ΜΑΝΤΖΙΟΣ Ε.Ε.» (ΥΛΩΡΙΚΗ Ε.Ε.)
www.yloriki.gr
■ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
www.auth.gr
■ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
www.thessaloniki.gr

ΤΟ ΕΡΓΟ

Το Έργο με τίτλο «Δημιουργία ολοκληρωμένου προτύπου συστήματος για την κυβερνητική στη διαχείριση της αστικής δασοπονίας και την προσαρμογή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή», (αγγλ. Creation of an Integrated Model System for Governance in Urban Forestry Management and for Adapting Cities to Climate Change) και κωδικό 11ΣΥΝ_10_1394, έχει ενταχθεί στη δράση «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς», στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Μακεδονίας – Θράκης, Α.Π. 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας». Η συνολική διάρκεια του έργου ήταν 34 μήνες (2012-2015).

Το Έργο είχε αρχικό προϋπολογισμό 511.210,00€ και χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στα πλαίσια του προγράμματος Συνεργασία 2011 από Εθνικούς Πόρους και Πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013. Επιπλέον, συγχρηματοδοτήθηκε από τους εταίρους του προγράμματος «ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε.» και «ΥΛΩΡΙΚΗ Ε.Ε.».

Σκοπός του Προγράμματος υπήρξε η δημιουργία ενός προτύπου συστήματος, που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες των αστικών οικοσυστημάτων για την εφαρμογή κυβερνητικής και τη λήψη αποφάσεων κατά την άσκηση της δασοκομίας πόλεων με ολιστικό και ενιαίο τρόπο, με στόχο την πρόβλεψη της προσαρμογής των πόλεων στην κλιματική αλλαγή. Το σύστημα, που αναπτύχθηκε στο διάστημα των 34 μηνών υλοποίησης του έργου, περικλείει ένα σύνολο διαδικασιών, υπηρεσιών καθώς και προϊόντων λογισμικού που θεωρούνται απαραίτητα για την ύπαρξη ολιστικής προσέγγισης στην άσκηση της αστικής δασοπονίας από τους φορείς που είναι επιφορτισμένοι με αυτό.

Στα πλαίσια του Προγράμματος δημιουργήθηκε η σουίτα εφαρμογών GreenTree, η οποία ενσωματώνει τις εφαρμογές GreenTree Client και GreenTree Server, προκειμένου να συλλεχθεί αξιόπιστη και ακριβής πληροφορία για κάθε δένδρο που διαχειρίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια αυτή να οργανωθεί σε μια λειτουργική γεωχωρική βάση δεδομένων, η οποία να ενημερώνεται και να είναι επεξεργάσιμη.

Η πρώτη εφαρμογή (GreenTree Server) είναι διαδικτυακή (Web based) και χρησιμοποιείται από τους πολίτες και τους υπαλλήλους του Δήμου Θεσσαλονίκης για την ενημέρωση, δικτύωση και διαχείριση του αστικού πρασίνου, ενώ με τη δεύτερη εφαρμογή (GreenTree Client), η οποία έχει κατασκευαστεί σε περιβάλλον Android, διενεργείται η καταγραφή του αστικού πρασίνου. Η εφαρμογή Green Tree Client δίνει τη δυνατότητα καταγραφής περισσότερων από 100 στοιχείων ανά δένδρο με τη χρήση ενός υπολογιστή ταμπλέτας.

Η σουίτα εφαρμογών GreenTree είναι ένα πανευρωπαϊκά καινοτόμο εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε φορέα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση μεγάλων σε μέγεθος χωρικών μονάδων αστικού πρασίνου ή τεχνητών εν γένει φυτεύσεων.

Στα πλαίσια του προγράμματος διεκπεραιώθηκε με επιτυχία η εξαντλητική απογραφή 41.859 θέσεων δένδρων κατά μήκος των δενδροστοιχιών του Δήμου Θεσσαλονίκης από εξειδικευμένα συνεργεία – μέλη της ομάδας μελέτης. Το αποτέλεσμα που προέκυψε από αυτή την προσπάθεια ήταν η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου μητρώου δένδρων που παρέχει τη δυνατότητα για επεξεργασία και ανάλυση των πρωτογενών δεδομένων για την εξαγωγή στατιστικών και δεικτών, για τον εντοπισμό προβληματικών ατόμων που χρήζουν άμεσης επέμβασης (κλάδευση, απομάκρυνση, κ.ά.), για την αξιολόγηση της κατάστασης υγείας και του βαθμού στον οποίο ικανοποιήθηκαν οι στόχοι που τέθηκαν από τον Δήμο για κάθε διαχειριστική περίοδο, για τον σχεδιασμό έργων συντήρησης, συμπλήρωσης ή αντικατάστασης ατόμων και τον υπολογισμό του αντίστοιχου κόστους, για τη σύγκριση του κόστους και της ποιότητας των εργασιών που πραγματοποιούνται με αυτεπιστασία και από εργολήπτες, καθώς και για την εξέταση εναλλακτικών σεναρίων για την κατανομή των διαθέσιμων πόρων του Δήμου κάθε έτος, για την ιεράρχηση της σημαντικότητας των προβλεπόμενων έργων ανάλογα με τη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων του Δήμου, κ.ά.


ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

■ Προκαταρκτική μελέτη σκοπιμότητας για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και την οργάνωση του προτεινόμενου έργου

■ Οδηγός εφαρμογής για τα κριτήρια και τους δείκτες που χρησιμοποιούνται στην απογραφή & παρακολούθηση μονάδων αστικού πρασίνου

■ Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης στρατηγικών σχεδίων αειφορικής διαχείρισης αστικής δασοπονίας

■ 1η Ενδιάμεση Έκθεση

■ Έκθεση Δεδομένων Απογραφής και Αποτελεσμάτων

■ Στρατηγικό Διαχειριστικό Σχέδιο

■ 2η Ενδιάμεση Έκθεση

■ Λογισμικό Greentree: www.greentree.gr

■ Εγχειρίδιο Λογισμικού

■ Τελική Έκθεση


ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

1. Συμμετοχή της Επιστημονικά Υπεύθυνης, με παρουσίαση στο Παγκόσμιο συνέδριο "Εnvironmental science and technology" – 2013 (ICOEST'2013 - Cappadocia) που διοργανώθηκε στην Τουρκία, Καππαδοκία (Ürgüp, Νevsehir) Ιούνιος 18-21, 2013. (Θέμα: "The Urban Forest as a Regulator of the Urban Climate")

2. Συμμετοχή της Επιστημονικά Υπεύθυνης, με παρουσίαση αναρτημένης ανακοίνωσης (Poster) στην Ημερίδα «Η αλληλεπίδραση με την κοινωνία: Πρόκληση & Ευκαιρία για τις Περιαστικές Φυσικές περιοχές», που διοργανώθηκε από το Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο FEDENATUR στις 6-6-2013. Θέμα: «Δημιουργία ολοκληρωμένου προτύπου συστήματος για την κυβερνητική στη διαχείριση της αστικής δασοπονίας και την προσαρμογή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή»)

3. Συμμετοχή της Επιστημονικά Υπεύθυνης, με ανακοίνωση "Creation of an Integrated Model System for Governance in Urban Forestry Management and for Adapting Cities to Climate Change" στο 13ο Παγκόσμιο συνέδριο για τα Μεσογειακά οικοσυστήματα (ΧΙΙΙ MEDECOS), στη Θεματική ενότητα "Socio-ecological studies in MTEs, Urban ecosystems" που διεξάχθηκε στη Χιλή στις 6-9 Οκτωβρίου 2014

4. Παρουσίαση και ανάπτυξη της πρότασης σε διάλεξη της Επιστημονικά Υπεύθυνης, στο πλαίσιο των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της κατεύθυνσης «Οργάνωση και Διαχείριση Πόρων και Έργων Ανάπτυξης»

5. Ημερίδα παρουσίασης του έργου (5 Ιουνίου 2015) στην ανοικτή Ημερίδα με θέμα Προσεγγίσεις και μέθοδοι προσαρμογής των πόλεων στην κλιματική αλλαγή. Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

6. Σεμινάριο παρουσίασης προγράμματος διάρκειας 3 ημερών (8, 9 και 11 Ιουνίου 2015) σε υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Πρασίνου των ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης επιφορτισμένους με τη διαχείριση του πρασίνου και την προστασία του περιβάλλοντος. Το σεμινάριο περιελάμβανε θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση

7. Συμμετοχή της Επιστημονικά Υπεύθυνης Καθηγήτριας Θέκλας Τσιτσώνη και των μελών της Ομάδας Έργου Δέσποινας Βλαχάκη και Αιμιλίας Κοντογιάννη στο 5th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE), Mykonos island, Greece, June 14 to 18, 2015 με παρουσίαση δύο εργασιών και δύο παρουσιάσεων αναρτημένων ανακοινώσεων (posters)

8. Παρουσίαση του προγράμματος στο επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Αστικό και περιαστικό πράσινο» και κωδικό 80052Ρ15, που διοργάνωσε στην Αθήνα με ημερομηνίες διεξαγωγής: 18/06/2015 (ώρες 08:00 - 15:00), 19/06/2015 (ώρες 08:00 - 15:00) και τόπο το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και παρουσίασε ως εισηγητής ο Δρ Ευάγελος Ματζίρης

9. Προβολή του προγράμματος στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο περίπτερο του Δήμου Θεσσαλονίκης με διανομή πληροφοριακού υλικού. Αναφορά του προγράμματος στο πλαίσιο εκδήλωσης του Δήμου σχετικής με τις δράσεις του για το περιβάλλον

10. Συμμετοχή της Επιστημονικά Υπεύθυνης στο 17ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο με θέμα: «Η Συμβολή της Σύγχρονης Δασοπονίας και των Προστατευόμενων Περιοχών στη Βιώσιμη Ανάπτυξη», Κεφαλονιά 4-7 Οκτωβρίου 2015 με παρουσίαση μίας εργασίας και μιας παρουσίασης του έργου

11. Παρουσίαση του έργου στις 31 Οκτωβρίου 2015 από την Επιστημονικά Υπεύθυνη στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΤΕΙ Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος με τίτλο «Σχεδιασμός και διαχείριση αστικού πρασίνου»


ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ ΜΜΕ

Εφημερίδες και ενημερωτικά site

16 Μαΐου 2015 - Εφημερίδα των Συντακτών http://www.efsyn.gr/arthro/dendra-me-taytotita

2 Ιουνίου 2015 - salonicanews.gr http://www.salonicanews.com/2015/06/blog-post_93.html

3 Ιουνίου 2015 - kulturosupa.gr http://www.kulturosupa.gr/index.php/planitis-gh/hmerida-klimatiki-allagh-9135/#.Va4qj_ntlHx

4 Ιουνίου 2015 - gothess.gr http://www.gothess.gr/articles/thessaloniki/35909/proseggiseis-kai-methodoi-prosarmoghs-ton-poleon-stin-klimatikh-allagh/

6 Ιουνίου 2015 - ethnos.gr http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=23106&subid=2&pubid=64198232

6 Ιουνίου 2015 - voria.gr http://www.voria.gr/article/greentree-osa-prepi-na-mathis-gia-to-dentro-tis-gitonias-sou

27 Ιουνίου 2015 - kathimerini.gr και στην Έντυπη έκδοση http://www.kathimerini.gr/821144/article/epikairothta/perivallon/to-prasino-aspida-sthn-klimatikh-allagh

27 Ιουνίου 2015 - Εφημερίδα Ελευθερία http://www.eleftheria.gr/πρόσωπα/item/20191-πράσινο-...δεν-έχουμε.html

Συνεντεύξεις σε ραδιόφωνο

5 Ιουνίου 2015 - Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης

6 Ιουνίου 2015 - ΔιονRadio

Εκπομπή GreenFocus

4 Ιουνίου 2015 - Στο Κόκκινο http://www.stokokkino.gr/article/1000000000010243/

Συνεντεύξεις στην τηλεόραση

4 Ιουνίου 2015 - Βεργίνα TV Εκπομπή Μέσα σε όλα


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Tsitsoni T., Gounaris N., Kontogianni A. B., Xanthopoulou-Tsitsoni V. (2016) Criteria and Indices for a holistic evaluation of Urban Greening. Fresenius Environmental Bulletin (in Press)

Tsitsoni T., Gounaris N., Kontogianni A. B., Xanthopoulou-Tsitsoni V. (2016) Creation of an Integrated System Model for Governance in Urban MTEs and for Adapting Cities to Climate Change – preliminary results. Ecologica Mediterannea Vol 41 (2)-2015, pp 33-44

Tsitsoni T., Gounaris N., Kontogianni A. B., Xanthopoulou-Tsitsoni V. (2015) A multidimensional assessment of urban greening aiming to the urban adaptation to the climate change. Proceedings of the 5th International Conference on "Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2015)", June 14-18, 2015, Mykonos island, Greece; 06/2015

Tsitsoni T., Gounaris N., Kontogianni A. B., Xanthopoulou-Tsitsoni V. (2015) Creation of a system of monitoring, evaluation and management of urban greenery for the adaptation of cities in climatic change. Proceedings of the 5th International Conference on "Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2015)", June 14-18, 2015, Mykonos island, Greece; 06/2015

Τσιτσώνη Θ., Γούναρης Ν., Κοντογιάννη Α. Β., Ξανθοπούλου- Τσιτσώνη Β. (2015) Δημιουργία Προτύπου Συστήματος για την Κυβερνητική της Δασοκομίας Πόλεων. Πρακτικά 17ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας. Αργοστόλι Κεφαλονιάς 4-7 /10/2015

Tsitsoni T., Gounaris N., Kontogianni A., Xanthopoulou-Tsitsoni V. (2014) Creation of an Integrated System Model for Governance in Urban Forestry Management and for Adapting Cities to Climate Change. In: Book of Abstracts of the 13d International Mediterranean Ecosystems Conference. (MEDECOS XIII) "Crossing Boundaries across Disciplines and Scales". Olmue, Chile 6-9 October, 2014