Στατιστικά Πάρκων . . . 1

Ποσότητες πρασίνου, χλοοτάπητα, παρτεριών, ... ανά Δημοτ.Διαμέρισμα

Δημοτικό
Διαμέρισμα
Αριθμός
Πάρκων
Έκταση
Χώρων
Πρασίνου
(m²)
Έκταση
Καθαρού
Πρασίνου
Πάρκων
(m²)
Ποσοστό
Έκτασης
Καθαρού
Πρασίνου
Πάρκων
Επί Του
Συνόλου
(%)
Έκταση
Καθαρού
Πρασίνου
Πάρκων
Ανά Κάτοικο
(m²)
Αριθμός
Δένδρων
Αριθμός
Θάμνων
Αριθμός
Ριζών
Παρτεριών
Τριανταφυλ-
λιών
Έκταση
Εποχικών
Παρτεριών
(m²)
Έκταση
Παρτεριών
Τριανταφυλ-
λιών (m²)
Έκταση
Χλοοτάπητα
(m²)
Έκταση
Φυτικής
Μπορντού-
ρας (m)
Πρώτο 129 269.881 161.981 4,41 3,53 3.033 11.116 566 1.896 1.038 137.782 7.493
Δεύτερο 60 122.676 81.893 1,61 2,63 1.768 5.763 198 40 392 77.276 7.308
Τρίτο 81 138.212 93.538 7,60 3,40 2.111 4.097 39 89 70 42.219 1.352
Τέταρτο 98 95.333 61.614 1,61 0,77 1.471 3.550 85 23 374 55.069 4.400
Πέμπτο 154 257.646 188.154 3,85 1,45 6.108 23.322 110 343 1.200 172.041 4.846
Έκτο 32 21.736 14.657 0,99 1,47 519 5.323 0 139 18 4.446 554
Αδιευκρίνιστο 1 1.534 100 0,00 0,00 6 0 0 0 0 72 28
Σύνολο Δήμου
Θεσσαλονίκης
555 907.018 601.937 2,98 1,85 15.016 53.171 998 2.530 3.092 488.905 25.981