Στατιστικά Πάρκων . . . 2

Πληροφορίες άρδευσης ... ανά Δημοτ.Διαμέρισμα

Δημοτικό
Διαμέρισμα
Αριθμός
Πάρκων Με
Αυτόματη
Άρδευση
Αριθμός
Πάρκων Με Μη
Αυτόματη
Άρδευση
Συνολική
Αυτόματως
Αρδευ-
όμενη
Έκταση
(m²)
Συνολική
Μη Αυτομάτως
Αρδευ-
όμενη
Έκταση
(m²)
Ποσοστό
Αυτόματης
Αρδευ-
όμενης
Έκτασης
Επί Του
Συνόλου
Των πάρκων
(%)
Ποσοστό
Μη Αυτόματης
Αρδευ-
όμενης
Έκτασης
Επί Του
Συνόλου
Των πάρκων
(%)
Αριθμός
Προγραμ-
ματιστών
TBOS
Αριθμός
Προγραμ-
ματιστών
Ρεύματος
Αριθμός
Ηλεκτρο-
βανών
Αριθμός
Γρανα-
ζωτών
Εκτοξευ-
τήρων
Αριθμός
Στατικών
Εκτοξευ-
τήρων
Αριθμός
MP Rotator
Εκτοξευ-
τήρων
Αριθμός
Υδρο-
μέτρων
Πρώτο 101 29 65.132 280 24,13 0,10 354 9 635 1.277 761 0 124
Δεύτερο 41 10 29.776 17.497 24,27 14,26 122 0 299 0 584 0 65
Τρίτο 41 13 2.740 14 1,98 0,01 88 0 195 181 256 0 42
Τέταρτο 71 20 39.700 4.580 41,64 4,80 179 4 1.061 88 112 0 70
Πέμπτο 100 49 111.316 26.025 43,20 10,10 320 5 740 42 8 0 144
Έκτο 23 3 8.641 0 39,75 0,00 5 16 757 11 57 0 23
Αδιευκρίνιστο 0 1 0 100 0,00 6,52 0 0 0 0 0 0 0
Σύνολο Δήμου
Θεσσαλονίκης
377 125 257.305 48.496 28,37 5,35 1.068 34 3.687 1.599 1.778 0 468