Βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό υλικό

Παρουσίαση από κάποιο συνέδριο ή workshop

Δημοσιεύσεις

Tsitsoni T., Gounaris N., Kontogianni A. B., Xanthopoulou-Tsitsoni V. (2016) Criteria and Indices for a holistic evaluation of Urban Greening. Fresenius Environmental Bulletin (in Press)

Tsitsoni T., Gounaris N., Kontogianni A. B., Xanthopoulou-Tsitsoni V. (2016) Creation of an Integrated System Model for Governance in Urban MTEs and for Adapting Cities to Climate Change – preliminary results. Ecologica Mediterannea Vol 41 (2)-2015, pp 33-44

Tsitsoni T., Gounaris N., Kontogianni A. B., Xanthopoulou-Tsitsoni V. (2015) A multidimensional assessment of urban greening aiming to the urban adaptation to the climate change. Proceedings of the 5th International Conference on “Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2015)”, June 14-18, 2015, Mykonos island, Greece; 06/2015

Tsitsoni T., Gounaris N., Kontogianni A. B., Xanthopoulou-Tsitsoni V. (2015) Creation of a system of monitoring, evaluation and management of urban greenery for the adaptation of cities in climatic change. Proceedings of the 5th International Conference on “Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2015)”, June 14-18, 2015, Mykonos island, Greece; 06/2015

Τσιτσώνη Θ., Γούναρης Ν., Κοντογιάννη Α. Β., Ξανθοπούλου- Τσιτσώνη Β. (2015) Δημιουργία Προτύπου Συστήματος για την Κυβερνητική της Δασοκομίας Πόλεων. Πρακτικά 17ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας. Αργοστόλι Κεφαλονιάς 4-7 /10/2015

Tsitsoni T., Gounaris N., Kontogianni A., Xanthopoulou-Tsitsoni V. (2014) Creation of an Integrated System Model for Governance in Urban Forestry Management and for Adapting Cities to Climate Change. In: Book of Abstracts of the 13d International Mediterranean Ecosystems Conference. (MEDECOS XIII) “Crossing Boundaries across Disciplines and Scales”. Olmue, Chile 6-9 October, 2014

Επικοινωνία

ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Αιγαίου 102, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 551 33
τ. 2310.989.585 | f. 2310.423.514
 info@greentree.gr

Contact

HOMEOTECH Co.
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT COMPANY
102 Egeou Str., P.C. 551 33, Kalamaria Thessaloniki, Greece
p. 2310.989.585 | f. 2310.423.514
 info@greentree.gr